Betekenis RIZIV voor medici
RIZIV uitgelegd

RIZIV voor medische beroepen: het sociaal statuut en de toelage

Dagelijks zet je je volledig in voor jouw patiënten en je levensstijl is aangepast aan de vergoedingen die je ontvangt. Wanneer je op pensioen gaat, is je wettelijk pensioen niet genoeg om diezelfde levensstijl nog te behouden en financieren. Daarom kan je gebruik maken van de RIZIV-bijdrage om je levensstandaard tijdens je pensioen veilig te stellen.

Deze bijdrage zorgt voor een aanvulling van je pensioen. Naast dit kun je ook genieten van financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid door je te verzekeren voor een gewaarborgd inkomen, invaliditeit en moederschap. Hier heb je allemaal recht op als je geconventioneerd bent.

Wat is RIZIV?

RIZIV is een federale instelling in België die verantwoordelijk is voor de organisatie en financiering van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het speelt een cruciale rol in het waarborgen van de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor alle burgers. Het werkt samen met verschillende belanghebbenden in de gezondheidszorg, zoals ziekenfondsen, zorgverleners en farmaceutische bedrijven, om een duurzaam en toegankelijk gezondheidszorgsysteem te garanderen.

Het streeft ernaar de kosten onder controle te houden en tegelijkertijd te zorgen voor een goede gezondheidszorg voor iedereen.

Wat is een RIZIV-toelage?

De RIZIV-toelage is een premie die zorgverstrekkers in België kunnen ontvangen van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering. Zorgverstrekkers die geconventioneerd zijn, dit wil zeggen dat ze zich houden aan de vastgestelde tarieven en voorwaarden, kunnen in aanmerking komen voor deze premie. De toelage wordt gezien als een financiële vergoeding als tegenprestatie voor de tarieven waaraan de geconventioneerde zorgverstrekkers zich moeten houden.

De hoogte van de premie verschilt per beroepsgroep en wordt jaarlijks vastgesteld door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Zo ontvangt een arts bijvoorbeeld een hogere premie dan een verpleegkundige in hoofdberoep. Om in aanmerking te komen voor de premie, moeten zorgverstrekkers voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het naleven van de conventievoorwaarden en het aanbieden van geconventioneerde zorg.

Wat betekent geconventioneerd?

Het begrip 'geconventioneerd' wordt gebruikt om aan te geven dat een zorgverstrekker akkoord gaat met de conventievoorwaarden die zijn vastgesteld door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Concreet betekent dit dat de zorgverstrekker zich houdt aan de tarieven en ereloonsupplementen die zijn vastgesteld in de conventie. Dit betekent ook dat hij of zij zich moet houden aan de regels voor facturatie die in de conventie zijn vastgelegd en aan een aantal verplichte administratieve formaliteiten, zoals het bijhouden van patiëntendossiers en het indienen van bepaalde attesten. Daarnaast moet de zorgverstrekker de richtlijnen voor een goede medische praktijk respecteren.

In ruil voor deze verplichtingen kan de geconventioneerde zorgverstrekker in aanmerking komen voor bepaalde voordelen, zoals de mogelijkheid om een RIZIV-toelage aan te vragen.

Wat betekent deels geconventioneerd?

De term 'deels geconventioneerd' wordt gebruikt om aan te geven dat een zorgverstrekker niet volledig akkoord gaat met de conventievoorwaarden die zijn vastgesteld door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Dit betekent dat de zorgverstrekker zich niet volledig houdt aan de tarieven en ereloonsupplementen die zijn vastgesteld in de conventie, of dat hij of zij niet alle verplichte administratieve formaliteiten naleeft. De reden hiervoor kan zijn dat de zorgverstrekker van mening is dat de conventievoorwaarden onvoldoende zijn om een goede kwaliteit van zorg te garanderen, of dat hij of zij van mening is dat de tarieven en ereloonsupplementen niet voldoende zijn om zijn of haar kosten te dekken.

Een deels geconventioneerde houdt zich enkel op bepaalde dagen en bepaalde uren aan de tarieven die zijn vastgesteld door het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering. Op andere momenten kiest de deels geconventioneerde de tarieven zelf.

Als gevolg hiervan kan de deels geconventioneerde zorgverstrekker niet altijd in aanmerking komen voor bepaalde voordelen die zijn voorbehouden aan volledig geconventioneerde zorgverstrekkers, zoals de mogelijkheid om een RIZIV-toelage aan te vragen of ze krijgen maar een deel van deze toelage.

Wat betekent niet-geconventioneerd?

De term 'niet-geconventioneerd' wordt in België gebruikt om aan te geven dat een zorgverstrekker geen akkoord heeft gesloten met de conventievoorwaarden die zijn vastgesteld door het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering.

Dit betekent dat de zorgverstrekker zich niet houdt aan de tarieven en ereloonsupplementen die zijn vastgesteld in de conventie en ook niet alle verplichte administratieve formaliteiten naleeft. De reden hiervoor kan zijn dat de zorgverstrekker van mening is dat de conventievoorwaarden onvoldoende zijn om een goede kwaliteit van zorg te garanderen, of dat hij of zij van mening is dat de tarieven en ereloonsupplementen niet voldoende zijn om zijn of haar kosten te dekken.

Als gevolg hiervan kan de niet-geconventioneerde zorgverstrekker hogere tarieven hanteren dan de geconventioneerde zorgverstrekkers, en zijn of haar prestaties worden niet volledig terugbetaald door de verzekeringsinstellingen. Dit kan leiden tot hogere kosten voor de patiënt en soms tot een lagere sociale bescherming.

Kan ik mijn conventie zelf kiezen als zorgverstrekker?

Ja en nee. Er zijn sommige beroepen die altijd een RIZIV-conventie volgen zoals apothekers. Daardoor heeft iedere apotheker recht op een RIZIV-toelage voor hun pensioen.

Daarnaast kan het zijn dat sommige ziekenhuizen of associaties (groepen van artsen) verplicht worden om te (de)conventioneren in functie van hun werking. Vandaar dat je niet altijd zelf kan kiezen omdat soms omwille van de functie of werkplek je ‘gedwongen’ wordt om geconventioneerd of gedeconventioneerd te werken.

Zeker kinesisten is het vaak dat praktijken volgen wat de omliggende praktijken doen. Doordat de conventievoorwaarden slecht waren afgelopen jaar (2022) hebben heel wat kiné’s zich gedeconventioneerd alsook de omliggende praktijken om een standpunt te maken naar het RIZIV toe dat ze betere voorwaarden moeten opleggen.

Wat als ik deconventioneer in het midden van het jaar?

Als je midden in het jaar deconventioneert, heeft dat gevolgen voor je RIZIV-premie. De RIZIV-premie is een financiële tegemoetkoming die wordt toegekend aan geconventioneerde zorgverstrekkers als compensatie voor de toepassing van de tarieven die zijn vastgesteld in de conventie tussen zorgverleners en de ziekteverzekering.

Als je deconventioneert, verlies je het recht op deze premie. Dit betekent dat je geen aanspraak meer kunt maken op de financiële tegemoetkoming die je eerder ontving als geconventioneerde arts. Je zult dan zelf verantwoordelijk zijn voor het bepalen van je tarieven en je inkomsten.

Het is belangrijk om op te merken dat de premie niet onmiddellijk wordt stopgezet als je deconventioneert. De premie zal worden aangepast op basis van het aantal geconventioneerde maanden in het jaar. Bijvoorbeeld, als je deconventioneert in juni van het jaar, ontvang je nog de helft van de RIZIV-premie voor het eerste semester van het jaar, maar ontvang je geen premie meer voor de resterende geconventioneerde maanden.

Kortom, als je midden in het jaar deconventioneert, zal dit gevolgen hebben voor je RIZIV-premie en je inkomsten.

Het is daarom belangrijk om zorgvuldig af te wegen of deconventie voor jou de juiste keuze is en om advies in te winnen bij je beroepsvereniging en boekhouder.

Wat met mijn RIZIV-premies als ik deconventioneer?

Als je ervoor kiest om te deconventioneren, ben je niet langer gerechtigd om RIZIV-premies te ontvangen voor de prestaties die je levert. Dit betekent dat je geen aanspraak meer kunt maken op de RIZIV-premies die je tot dan toe hebt opgebouwd.

Wat betreft het kapitaal dat in je contract staat, hangt dit af van de specifieke voorwaarden van je contract. Sommige contracten kunnen bijvoorbeeld voorzien in een uitbetaling van het opgebouwde kapitaal bij deconventionering, terwijl andere contracten dit niet doen.

Het is belangrijk om de voorwaarden van je contract te controleren en eventueel contact op te nemen met je verzekeraar of tussenpersoon om te begrijpen wat er met het opgebouwde kapitaal zal gebeuren als je ervoor kiest om te deconventioneren.

Kan ik elk moment deconventioneren?

Je kunt gedurende het hele jaar aangeven dat je wilt deconventioneren, maar deze wijziging gaat niet onmiddellijk in. Als je zeker weet dat je het volgende jaar wilt deconventioneren en je eigen tarieven wilt bepalen, dan moet je vóór 15 december via MyRiziv laten weten dat je wilt deconventioneren. Als je dit op tijd doet, word je vanaf 1 januari gedeconventioneerd.

voorwaarden conventionering

Wat zijn conventievoorwaarden?

De conventievoorwaarden zijn de voorwaarden waaraan medische zorgverstrekkers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor bepaalde voordelen, zoals een RIZIV-toelage of een RIZIV-gewaarborgd inkomen. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de vertegenwoordigers van de medische zorgverstrekkers en het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering. In de conventievoorwaarden worden onder andere afspraken gemaakt over tarieven, kwaliteitsvereisten en administratieve verplichtingen. Om in aanmerking te komen voor deze voordelen moeten medische zorgverstrekkers zich houden aan de conventievoorwaarden die gelden voor hun beroepsgroep.

Welke conventievoorwaarden zijn er?

Om in aanmerking te komen voor een RIZIV-toelage moeten zorgverstrekkers in België voldoen aan de volgende conventievoorwaarden:

 • Registratie bij het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering: Zorgverstrekkers moeten geregistreerd zijn bij het RIZIV en voldoen aan alle vereisten om hun beroep in België uit te oefenen.
 • Deelname aan de georganiseerde gezondheidszorg: Zorgverstrekkers moeten deelnemen aan de georganiseerde gezondheidszorg, wat betekent dat zij hun patiënten behandelen volgens de wettelijke bepalingen, de regels van de medische deontologie en de criteria van de ziekteverzekering.
 • Facturering van prestaties aan de sociale zekerheid: Zorgverstrekkers moeten hun prestaties factureren aan de sociale zekerheid via de elektronische facturatie en betalingssystemen die door het RIZIV worden beheerd.
 • Respect voor de conventie: Zorgverstrekkers moeten zich houden aan de voorwaarden van de conventie, inclusief de tarieven en regels voor prestaties en behandelingen die zijn vastgelegd in de conventieovereenkomst.
 • Deelname aan kwaliteitsinitiatieven: Zorgverstrekkers moeten deelnemen aan kwaliteitsinitiatieven en -programma's die worden aangeboden door het RIZIV om de kwaliteit van de gezondheidszorg in België te verbeteren.

Als zorgverstrekkers voldoen aan deze voorwaarden, kunnen zij in aanmerking komen voor de toelage.

Wat zijn nog voorwaarden om in aanmerking te komen voor de RIZIV-toelage?

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze toelage zijn:

 1. Een RIZIV-nummer hebben.
 2. Geconventioneerd zijn. Je moet je houden aan de afgesproken honoraria (volledig of deels).
 3. Het RIZIV verplicht je om de RIZIV-toelage te investeren in een aanvullend pensioen met een sociaal karakter (bijvoorbeeld SVAP: Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen)

Welke voordelen biedt een RIZIV-contract voor medische zorgverstrekkers?

Het RIZIV-contract biedt verschillende voordelen voor medische zorgverstrekkers in België, waaronder:

 • RIZIV-toelage: Zorgverstrekkers kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering, afhankelijk van hun beroepsgroep en hun naleving van de conventievoorwaarden.
 • RIZIV-gewaarborgd inkomen: Zorgverstrekkers kunnen zich verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, ziekte of ongeval.
 • Prestatiegebonden tarieven: Zorgverstrekkers kunnen hogere tarieven ontvangen voor prestaties die als kwalitatief hoogstaand worden beschouwd.
 • Kwaliteitsvereisten: Zorgverstrekkers kunnen via het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering gestimuleerd worden om hun kwaliteit van zorg te verbeteren, door middel van bijvoorbeeld richtlijnen, audits en kwaliteitsprojecten.
 • Administratieve ondersteuning: Zorgverstrekkers kunnen gebruikmaken van de administratieve diensten van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering, zoals voor de facturatie van prestaties en de terugbetaling van patiënten.
 • Opleiding en vorming: Zorgverstrekkers kunnen via het RIZIV-opleidingen en vorming volgen om hun professionele kennis en vaardigheden te verbeteren.

Het RIZIV-contract biedt dus een aantal voordelen voor zorgverstrekkers, die zowel financieel als inhoudelijk van aard zijn.

RIZIV aanvullend pensioen

Wat is een RIZIV-aanvullend pensioen?

Het RIZIV aanvullend pensioen is een pensioenregeling voor zelfstandige en loontrekkende zorgverstrekkers in België die aangesloten zijn bij het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering. Deze regeling biedt een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen om de financiële toekomst van de zorgverstrekkers te waarborgen.

Dit aanvullend pensioen werkt als volgt: elk jaar keert het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering een toelage uit aan geconventioneerde zorgverstrekkers dat zorgt voor een bijdrage in hun RIZIV-contract. Deze bijdragen worden beheerd door een pensioenfonds en gebruikt om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen voor de zorgverstrekkers. Gekoppeld aan je premie kan je een gewaarborgd inkomen en/ of een overlijdensdekking toevoegen.

In een RIZIV-premie gaat namelijk 90% naar de pensioenopbouw en 10% naar een stukje algemene waarborgen. Dit is eerder vanuit een solidariteitsprincipe en kent niet zo sterke voorwaarden. Doordat dit redelijk beperkt is kiezen (vooral zelfstandigen) medische beroepen om dit uit te breiden met een extra gewaarborgd inkomen en/ of overlijdenskapitaal.

Wanneer de zorgverstrekker met pensioen gaat of met pensioen wil gaan, kan het opgebouwde pensioenkapitaal worden uitgekeerd in de vorm van een periodieke uitkering of een eenmalige kapitaaluitkering, afhankelijk van de keuze van de zorgverstrekker. Het uitgekeerde bedrag is afhankelijk van de duur van de betalingen en de opbrengsten van de beleggingen van het pensioenfonds.

Het RIZIV-aanvullend pensioen biedt zorgverstrekkers de mogelijkheid om hun financiële toekomst te plannen en een betrouwbare bron van inkomsten te hebben tijdens hun pensioenjaren.

Wanneer krijg ik het aanvullend pensioenkapitaal?

Je opgebouwde aanvullend pensioenkapitaal via de RIZIV-pensioenplan krijg je op het moment van je wettelijke pensionering. Het is niet mogelijk om dit kapitaal vervroegd op te nemen. Op het moment dat je met pensioen gaat, wordt het opgebouwde kapitaal automatisch uitgekeerd en zelf hoef je hier verder niets voor te doen.

Wat is een RIZIV-gewaarborgd inkomen?

Een gewaarborgd inkomen is een verzekering die medische zorgverleners (zoals artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, enz.) beschermt tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte of een ongeval. Dit zit standaard in elk RIZIV-contract. Het is een aanvullende verzekering die bovenop het gewone gewaarborgd inkomen komt en specifiek gericht is op medische zorgverleners.

Dit gewaarborgd inkomen wordt beheerd door het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering en kan worden afgesloten door medische zorgverleners die aangesloten zijn bij het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering en die voldoen aan bepaalde voorwaarden. De premie voor het gewaarborgd inkomen wordt deels betaald door het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering en deels door de zorgverlener zelf.

Het bedrag van de uitkering hangt af van de premie en de gekozen dekking. Het gewaarborgd inkomen biedt medische zorgverleners een financiële bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid en is daarom belangrijk voor hun financiële zekerheid en gemoedsrust.

Welke sociale dekkingen biedt het RIZIV-contract?

Het RIZIV-contract biedt verschillende sociale dekkingen voor zorgverstrekkers in België, waaronder:

 • Terugbetaling van medische kosten: Zorgverstrekkers met een RIZIV-contract kunnen medische kosten terugbetaald krijgen via de sociale zekerheid en gezondheidszorgstelsels. Dit omvat de kosten van consulten, behandelingen, medicijnen en andere medische benodigdheden.
 • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid: Als een zorgverstrekker arbeidsongeschikt wordt, kan hij of zij in aanmerking komen voor een uitkering van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering om financiële ondersteuning te bieden tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.
 • Moederschapsverlof: Vrouwelijke zorgverstrekkers hebben recht op moederschapsverlof en een bijbehorende uitkering om hen te ondersteunen tijdens de periode van zwangerschap en bevalling.
 • Ouderschapsverlof: Zorgverstrekkers hebben recht op ouderschapsverlof om hen te helpen hun werk te combineren met de zorg voor hun kinderen.
 • Aanvullend pensioen: Zorgverstrekkers kunnen bijdragen betalen om een aanvullend pensioen op te bouwen via het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering, wat hen kan helpen om financieel stabiel te blijven na het stoppen met werken.
 • Bijscholing en opleiding: Het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering biedt regelmatig bijscholings- en opleidingsmogelijkheden voor zorgverstrekkers om hun kennis en vaardigheden bij te werken en hun praktijk te verbeteren.
 • Andere sociale voordelen: Het RIZIV-contract kan ook andere sociale voordelen bieden, zoals de terugbetaling van kosten voor kinderopvang, revalidatie, palliatieve zorg en andere gerelateerde zaken.

Hoeveel bedraagt de RIZIV-toelage?

Hoeveel de RIZIV-toelage bedraagt, is afhankelijk van het beroep dat je uitoefent en het type zorg dat je levert. Hieronder wordt er dieper ingegaan op verschillende beroepen. Let wel op, de vermelde bedragen waren van toepassing op het jaar 2022.

Riziv-toelage arts

Toelage arts

Als geconventioneerde arts heb je recht op een jaarlijkse toelage via je sociaal statuut van het RIZIV. Dit geldt als tegenprestatie voor het volgen van de vastgestelde tarieven. Een arts kan volledig geconventioneerd of deels geconventioneerd zijn. Dit heeft natuurlijk invloed op de toelage.

Conventiestatus Bedrag 2022
Volledig geconventioneerde arts € 5.128,78
Deels geconventioneerde arts € 2.419,39
Arts in opleiding € 6.401,38

Een arts in opleiding heeft ook recht op een RIZIV-premie omdat hij of zij tijdens de opleiding al medische taken uitvoert onder toezicht van een erkende arts. Deze taken kunnen bestaan uit consulten, het voorschrijven van medicijnen of het uitvoeren van kleine chirurgische ingrepen.

De RIZIV-premie is bedoeld als een financiële compensatie voor deze taken, aangezien de arts in opleiding nog niet het volledige salaris van een erkende arts verdient. Bovendien moet de arts in opleiding nog steeds school betalen en kan hij of zij worden verplicht om extra kosten te maken voor de aankoop van medische boeken en materialen.

Door het verstrekken van een RIZIV-premie, erkent de overheid de inzet en prestaties van artsen in opleiding en biedt ze financiële ondersteuning om hen te helpen tijdens hun opleiding. Dit kan bijdragen aan het aantrekken en behouden van getalenteerde jonge artsen en aan het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in België.

riziv-toelage kinesist

Toelage kinesist

Als kinesist met een conventiestatus heb je recht op sociale voordelen van het RIZIV. Je ontvangt jaarlijks een premie via je RIZIV sociaal statuut als compensatie voor het volgen van de vastgestelde tarieven.

De bedragen hangen volledig af van je prestaties:

M-Prestaties M-Waarden Bedrag 2022
1500-2299 36.000-55.199 € 1.790,34
2300-2999 55.200-71.999 € 2.365,79
3000-6500 72.000-156.000 € 3.165,07

Voor meer informatie over M-prestaties kinesisten, kan je deze webpagina bekijken.

Toelage apotheker

Als geconventioneerde apotheker heb je recht op een jaarlijkse toelage van het RIZIV via je sociaal statuut als tegenprestatie  voor het volgen van de vastgestelde tarieven.

Deze toelage is afhankelijk van je aantal gemiddelde gepresteerde uren per week. Voor premiejaar 2022 gaat het om volgende bedragen:

Gemiddelde gepresteerde uren/ week Bedrag 2022
38 uur € 3123.92
28-38 uur € 2342.92
19-28 uur € 1561.97

Toelage logopedist

Als geconventioneerde logopedist heb je recht op een jaarlijkse premie via je RIZIV sociaal statuut als tegenprestatie voor het volgen van de tarieven die door het RIZIV zijn opgelegd.

Deze toelage is afhankelijk van je prestaties:

R-Prestatie R-Waarden Bedrag 2022
900-1.999 15.750-34.999 € 1317.06
2.000-4.000 35.000-70.000 € 2714.42
> 4.000 > 70.000 € 0

Voor meer informatie over R-prestaties, kan je deze webpagina bekijken.

RIZV tandarts

Toelage tandarts

Via je RIZIV sociaal statuut heb je als geconventioneerde tandarts recht op een jaarlijkse toelage als compensatie voor het volgen van de opgelegde tarieven.

Voor een tandarts is er geen verschil in volledige of gedeeltelijke conventionering. Het bedrag staat vast en bedraagt 3.257,86 euro voor het jaar 2022.

Toelage vroedvrouw

Vanaf 2023 zullen ook vroedvrouwen toegang krijgen tot het sociaal statuut van het RIZIV. Deze premie wordt toegekend als onderdeel van een overeenkomst, op voorwaarde dat zij zich houden aan de bepalingen van die overeenkomst zoals honoraria, administratieve regels, enzovoort.

Toelage verpleegkundige hoofdberoep

Als verpleegkundige in hoofdberoep met een conventiestatus heb je recht op sociale voordelen van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering. Je ontvangt jaarlijks een premie via je RIZIV sociaal statuut als compensatie voor het volgen van de vastgestelde tarieven.

Om recht te hebben op deze toelage moet je zelfstandige in hoofdberoep zijn. Een ander voorwaarden is dat je minstens 33.000 en maximaal 150.000 euro factureert aan je patiënten (vergoedingen en verstrekkingen). Voldoe je aan beide voorwaarden, dan heb je recht op een toelage van 548.77 euro (bedrag 2022).

Waarom enkel verpleegkundigen in hoofdberoep?

Enkel verpleegkundigen in hoofdberoep hebben recht op de RIZIV-toelage. Zelfstandige verpleegkundigen in bijberoep komen niet in aanmerking voor deze toelage.

Het RIZIV-Sociaal Statuut is ontworpen om verpleegkundigen te helpen bij het opbouwen van een aanvullend pensioen. Zelfstandige verpleegkundigen die in bijberoep werken, worden beschouwd als werknemers (met een minimum van halftijds werk), waardoor ze kunnen profiteren van sociale overeenkomsten die voorzien in een aanvullend pensioen. Deze voordelen zijn echter niet beschikbaar voor verpleegkundigen die in hoofdberoep werken. Daarom is het RIZIV-sociaal statuut alleen van toepassing op verpleegkundigen in hoofdberoep.

Hoeveel heb ik op mijn RIZIV? Waar zie ik dat?

Om te weten hoeveel premie je hebt opgebouwd, kan je contact opnemen met je boekhouder of je sociale verzekeringsfonds. Zij hebben toegang tot deze informatie en kunnen je vertellen hoeveel RIZIV-premie je tot nu toe hebt opgebouwd.

Je kan ook inloggen op de website van het RIZIV (www.riziv.be) met je elektronische identiteitskaart. Op de persoonlijke pagina vind je een overzicht van je premies. Als je geen toegang hebt tot de website, kan je contact opnemen om een overzicht van je RIZIV-premies op te vragen.

Hoe krijg ik de premie?

 • Je dient een verzekeraar te kiezen aan wie het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering je premie zal uitbetalen. Dit wordt verplicht door het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering zelf.
 • Eenmaal per jaar keert het RIZIV de premie uit.

Wanneer krijg ik het aanvullend pensioenkapitaal?

Je opgebouwde aanvullend pensioenkapitaal via de RIZIV-pensioenplan krijg je op het moment van je wettelijke pensionering. Het is niet mogelijk om dit kapitaal vervroegd op te nemen. Op het moment dat je met pensioen gaat, wordt het opgebouwde kapitaal automatisch uitgekeerd en zelf hoef je hier verder niets voor te doen.

RIZIV aanvullend pensioen

Hoe gebeurt de premieaanvraag voor RIZIV?

De premieaanvraag voor het RIZIV kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van het type premie en de specifieke situatie. Over het algemeen moet u echter een aantal stappen volgen:

 1. Controleer of u in aanmerking komt voor de premie en welke documenten u nodig heeft om uw aanvraag in te dienen. Dit kan variëren afhankelijk van de premie die u aanvraagt en uw persoonlijke situatie.
 2. Vul het juiste aanvraagformulier in en voeg alle vereiste documenten toe. Zorg ervoor dat u het formulier nauwkeurig invult en alle gevraagde informatie verstrekt.
 3. Stuur uw aanvraag per post naar het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering of dien deze online in via de website van het RIZIV. Zorg ervoor dat u de deadline voor het indienen van uw aanvraag niet mist.
 4. Wacht op de beslissing van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de premie en uw individuele situatie. Het RIZIV zal u op de hoogte brengen van hun beslissing per post of via de online aanvraagportal.

Als u vragen heeft over het indienen van een premieaanvraag bij het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering, kunt u contact opnemen met hun klantenservice of een expert in de gezondheidszorg raadplegen.

Waar kan ik nagaan of ik recht heb op een RIZIV-toelage?

Op de website van MyRiziv kan u zelf nagaan of u voldoet aan alle voorwaarden om deze RIZIV-toelage te krijgen.

Waar kan ik een RIZIV-contract afsluiten?

Je kan een RIZIV-contract afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Of je kan opteren om je RIZIV te laten afsluiten door een financiële instelling zoals Columbus Group. Wij kijken verder dan een verzekeringsmaatschappij en zorgen dat het RIZIV-contract in functie staat van je volledige vermogensopbouw.

Mandaat voor het online beheer van mijn sociaal statuut.

Als zorgverstrekker heb je de keuze om zelf je gegevens te beheren of dit over te laten aan één of meerdere verzekeringsmakelaars door hen een mandaat te geven om jouw administratie online te beheren. Als je ervoor kiest om zelf je gegevens te beheren, kun je dit doen via de webapplicatie ProGezondheid. Als je een mandaat wilt geven aan een andere persoon, dan kan dit worden gedaan via Self Service Mandates. Je kan per mandaattype meerdere mandaten toekennen.

Aan wie kan ik een mandaat toekennen?

Een mandaat kan toegekend worden aan:

 • Een natuurlijk persoon (Rijksregisternummer of BIS-nummer)
 • Een onderneming (KBO-nummer)
 • Een groepering of instelling gekend bij het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV-nummer)

Welke type mandaten zijn er?

Er zijn twee mandaattypes: mandaat Sociaal statuut RIZIV en mandaat Administratie dossier RIZIV.

Beide zijn enkel voor zorgverstrekkers met een RIZIV-nummer.

Het verschil tussen beide mandaten is dat het mandaat Administratief dossier toegang verleent om het volledige dossier van de zorgverlener te beheren. Het mandaat Sociaal statuut geeft de mandaatnemer toegang om in naam van de zorgverstrekker het sociaal statuut te beheren.

Hoe maak ik een mandaat aan?

Een natuurlijk persoon kan een mandaat aanmaken door zich aan te melden in CSAM.

In geval van een rechtspersoon of instelling van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering dienen er extra stappen doorlopen te worden:

 • Activeren van onderneming of instelling RIZIV in CSAM en hoofdtoegangsbeheerder aanstellen
 • Activeren van het domein “Gezondheidszorg” in CSAM en medetoegangsbeheerder aanstellen
 • Beheerders toevoegen die toegang mogen krijgen tot specifieke toepassingen in naam van de mandaatnemer

De opmaak van een mandaat kan zowel door de zorgverstrekker als de mandaatnemer opgestart worden. Dit kan voor een bepaalde of onbepaalde duur. De opmaak van het mandaat gebeurt via Self Service Mandates (SSM). Dit is van CSAM en staat bij de optie “Beheer mijn Gezondheidszorg mandaten”.

Zowel de zorgverstrekker als de mandaatnemer dienen de gebruiksvoorwaarden te hebben geaccepteerd en ondertekend. Vanaf het moment dat dit gebeurd is, is het mandaat actief.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor het sociaal statuut via het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsuitkering?

Het verzekeringskantoor waarmee u een RIZIV-contract heeft, stuurt voortdurend de contractgegevens naar het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Vanaf februari van het volgend jaar krijg je toegang tot jouw dossier van dit jaar. Dit is terug te vinden in de applicatie ProGezondheid in de module “sociaal statuut”. In dit onderdeel kan je de contractgegevens raadplegen die het verzekeringskantoor heeft doorgestuurd . Zelf kan je ook nog een contract koppelen in het dossier als je meerdere contracten hebt lopen. In hetzelfde module krijg je ook te zien als je voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel of niet.

Als je voldoet aan deze basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel en je contract gekoppeld staat, dan maakt het Rijksinstituut van Ziekte-en Invaliditeitsverzekering automatisch een premieaanvraag in juli van het volgend jaar (als het nu 2023 is, dan is dit voor 2023). Ze berekenen dan ook het bedrag van het sociaal voordeel waarop je recht hebt. Onderkant formulierIn Juli of augustus van het volgend jaar, kan je dit resultaat bekijken in ProGezondheid.

Indien er geen automatische aanvraag is gedaan, kan je zelf toch nog een premieaanvraag indienen via ProGezondheid.

aanvraagprocedure riziv

Vanaf september van het volgend jaar neemt het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen ze overgaan tot betalen.

Het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering heeft jouw e-mailadres nodig om alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van jouw sociaal statuut te kunnen doormailen. Zorg er dus zeker voor dat je e-mailadres is toegevoegd bij contactgegevens in ProGezondheid.

Waar wordt een RIZIV-premie ondergebracht?

 De RIZIV-premie is een sociale bijdrage die in principe verplicht moet worden ondergebracht in Tak21. Dit betekent dat het niet mogelijk is om deze premie te beleggen in Tak23 of via een bankfonds. Als een bank de RIZIV-premie wil beleggen voor een klant, moet dit altijd via hun verzekeringskanaal gebeuren. Bijvoorbeeld, KBC zal dit doen via KBC verzekeringen, Belfius via DVV, en BNP Paribas Fortis via AG Insurance.

Om meer te weten te komen wat een Tak 21 precies is, verwijs ik graag naar het artikel dat onlangs gepost is door ons zusterbedrijf House of Finance.

Kan het RIZIV-toelage als onderpand dienen?

Een RIZIV-toelage kan mogelijk dienen als onderpand voor een bulletkrediet, maar dit hangt af van de specifieke voorwaarden en vereisten van de geldverstrekker. Een bulletkrediet is een speciaal type lening waarbij enkel de intresten worden afbetaald en op de vervaldatum het geleende kapitaal in één keer moet worden terugbetaald.

Om te bepalen of je toelage kan worden gebruikt als onderpand voor een bulletkrediet, is het belangrijk om de specifieke voorwaarden en vereisten van de geldverstrekker te bekijken. Sommige geldverstrekkers staan mogelijk toe dat een RIZIV-toelage als onderpand wordt gebruikt, terwijl anderen dit niet doen. Het is ook mogelijk dat de geldverstrekker bepaalde voorwaarden stelt aan het gebruik van een RIZIV-toelage als onderpand, zoals een minimumbedrag dat moet worden geleend of een bepaalde looptijd van het krediet.

Het is daarom altijd verstandig om verschillende geldverstrekkers te vergelijken voordat u een bulletkrediet afsluit en te kijken welke voorwaarden en vereisten zij stellen voor het gebruik van een RIZIV-toelage als onderpand.

Wil je meer inzichten?

Download een van onze gratis e-books voor medische beroepen.